กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: