กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เทครัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: