กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เทน้ำเทท่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: