กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เทือกเถาเหล่ากอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: