กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แทงใจดำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: