กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แทรกแผ่นดิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: