กลับ
สำนวนไทย คำว่า
นกกระปูด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: