กลับ
สำนวนไทย คำว่า
นายว่าขี้ข้าพลอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: