กลับ
สำนวนไทย คำว่า
นิ่งเป็นสิงโตหิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: