กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำขึ้นให้รีบตัก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: