กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำซึมบ่อทราย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: