กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำตาตกใน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: