กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำตาเป็นเผาเต่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: