กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำท่วมปาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: