กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำน้อยแพ้ไฟ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: