กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: