กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กัดก้อนเกลือกิน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: