กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: