กลับ
สำนวนไทย คำว่า
น้ำไหลไฟดับ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: