กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: