กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บนบานศาลกล่าว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: