กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บอกศาลา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: