กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บอกเล่าเก้าสิบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: