กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บานปลาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: