กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บุญมาวาสนาส่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: