กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บ่างช่างยุ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: