กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บ้วนน้ำลายแล้วกลืน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: