กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บ้านนอกคอกนา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: