กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บ้าหอบฟาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: