กลับ
สำนวนไทย คำว่า
บ้าห้าร้อยจำพวก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: