กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปลากระดี่ได้น้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: