กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปลาติดร่างแห

หมายความว่า: 
คำถัดไป: