กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กันดีกว่าแก้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: