กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปลายอ้อปลายแขม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: