กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปล่อยนกปล่อยปลา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: