กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปล่อยไก่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: