กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: