กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปวดเศียรเวียนเกล้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: