กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปอกกล้วยเข้าปาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: