กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปอดลอย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: