กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปัญญาแค่หางอึ่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: