กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปัดสวะ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: