กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปั้นน้ำเป็นตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: