กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากตลาด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: