กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากจัด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: