กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากปราศัยน้ำใจเชือดคอ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: