กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากปลาร้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: