กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากว่ามือถึง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: