กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากหอยปากปู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: