กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ปากเหยี่ยวปากกา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: